Varovanje osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v zvezi s spletnima mestoma https://www.avtosola-smarca.com/ in  https://www.trgovina.avtosola-smarca.com/ ter vašimi drugimi interakcijami s podjetjem Bortan Žagar & co. Avtošola Šmarca, d.o.o. je:

BORTAN ŽAGAR & CO. Avtošola Šmarca, d.o.o.

Šmarca, Stegne 22

1241 Kamnik

Matična številka: 5746736000

Davčna številka: SI 71162739

elektronski naslov: borut.zagar@avtosola-smarca.com

spletni mesti: https://www.avtosola-smarca.com/  in https://www.trgovina.avtosola-smarca.com/

Vsa vprašanja, zahteve, poizvedbe in druga sporočila, ki so vezana na področje varovanja osebnih podatkov pri nadpisanem upravljaclu, lahko naslovite na: borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Hitri pregled

Osnovi podatki o podjetju Bortan Žagar & co. Avtošola Šmarca, d.o.o. in storitvi online izvedbi tečajev

BORTAN ŽAGAR & CO. Avtošola Šmarca, d.o.o., Šmarca, Stegne 22, 1241 Kamnik, matična številka: 5746736000 (v nadaljnjem besedilu: podjetje oz. ponudnik) je ena izmed bolj prepoznavnih avto šol v Sloveniji, ki poleg rednih storitev na področju izobraževanja in usposabljanja kandidatov za vožnjo od leta 2023 tudi prva uvaja možnost spletnega nakupa in izvedbe tečaja CPP na spletnem mestu  https://www.trgovina.avtosola-smarca.com/ (v nadaljevanju: storitev), 

V ta namen podjetje prejema, zbira in obdeluje določene informacije in podatke med katere sodijo tudi osebni podatki, kot to predvideva Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in opredeljuje Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR).

Namen in uporaba tega obvestila

To obvestilo opisuje kako podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so svoje osebne podatke zaupali neposredno podjetju kot upravljavcu osebnih podatkov (npr. pri prijavi tečaj, pri naročilu ur šole vožnje, pri nalaganju piškotkov ob obisku spletnega mesta, ipd.).

Raba pojmov in spremembe tega obvestila

V kolikor ni drugače navedeno, imajo pojmi, ki se pojavljajo v tem obvestilu (npr. osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, ipd.), enak pomen kot v uredbi GDPR. 

Besedna zveza spletno mesto oz. spletna stran pomeni bodisi spletno mesto https://www.avtosola-smarca.com/, bodisi spletno mesto https://www.trgovina.avtosola-smarca.com/, odvsino od konteksta.

Beseda kandidat opisuje posameznike, ki so oddali vpisni list oziroma se prijavili na tečaj CPP ali drug tečaj, ki ga izvaja podjetje oziroma posameznike, ki so po opravljenem tečaju pričeli s pripravami na izpitno vožnjo in jih mora podjetje voditi v evidenci kandidatov, kakor to nalaga Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil.

Šteje se, da okrepljeni oziroma definirani pojmi v tem obvestilu (npr. kandidat), ki so sicer zapisani v ednini, vključujejo tudi množino in obratno, pojmi, zapisani v enem spolu, pa vključujejo vse spole (npr. kandidatka).

Navedbe v tem obvestilu lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njegova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

V kolikor bomo to obvestilo bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na naši spletni strani oziroma znotraj storitve. V kolikor bo šlo za znatno spremembo (npr. glede narave pravnih podlag in namenov obdelave že zbranih podatkov), bomo posameznike o tem obvestili preko elektronskega sporočila (ter v določenih primerih pridobili njihovo soglasje glede uveljavitve predlaganih sprememb, kadar so morda obdelave temeljile na soglasju).

Pregled zbirk in vrst osebnih podatkov, kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, predvidenih rokov za izbris osebnih podatkov ter pravnih podlag za obdelavo in namenov ter vrst obdelav

 

IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV UPRAVLJAVCAVRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOVKATEGORIJE POSAMEZNIKOV NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKIPREDVIDENI ROKI ZA IZBRIS OSEBNIH PODATKOV*PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAV IN VRSTE OBDELAV OSEBNIH PODATKOV **
Podatki o posameznikih, ki komunicira s podjetjem oz. ima s podjetjem sklenjeno pogodbo

– Ime in priimek posameznika, ki komunicira s podjetjem

– elektronski posameznika, ki komunicira s podjetjem

– telefonska številka posameznika, ki komunicira s podjetjem

– morebitni osebni podatki, ki so zajeti komunikacijah s posameznikom,

– morebitni osebni podatki, ki so zajeti v pogodbah, ki so sklenjene s posameznikom oz. se nanj nanašajo.

Osebni podatki posameznika, ki po lastni volji komunicira s podjetjem (npr. poizveduje o storitvah podjetja, se pogaja za sklenitev pogodbe, ipd.) oziroma ima s podjetjem sklenjeno pogodbo (npr. za nakup tečaja preko spleta), katere izvršitev ali drug s tem povezan namen opravičuje hrambo oz. obdelovanje podatkov takega posameznika.Do poteka namena obdelave posameznih osebnih podatkov, zaradi katerega so bili podatki zbrani (npr. do razdora pogodbe) oziroma do poteka 5 let od zadnje komunikacije s posameznikom.Na podlagi pogodbe oz. pogajanj za sklenitev pogodbe (oz. odziva na prostovoljno komunikacijo posameznika s podjetjem), sme podjetje podatke obdelovati na načine, ki so logično povezani z izvedbo predmeta pogodbe oz. s pogajanji (npr. hramba v sistemu za pošiljanje elektronskih sporočil za namene odziva in morebitne nadaljnje komunikacije, hramba podatkov pogodbe v arhivu podjetja, ipd.).
Osebni podatki posameznikov, ki so izpolnili vpisni list 

– Ime in priimek posameznika,

– datum rojstva,

– naslov in hišna številka,

– kraj in poštna številka,

– EMŠO,

– podatki o izbranem tečaju in ceni,

– podatki o potrditvi vpisa / oddaji soglasja,

– datum vpisa,

– nadpisani podatki  starša/skrbnika v primeru izpolnjevanju vpisnega lista za osebo, ki je mlajša od 15 let.

Osebni podatki posameznika, ki je bodisi na spletnem mestu bodisi v fizični obliki izpolnil vpisni list.

V zadevnem primeru gre lahko tudi za osebne podatke posameznika, ki je kot starš oz. skrbnik izpolnil vpisni list v imenu otroka/varovanca, ki je mlajši od 15 let.

Rok obdelave oziroma hrambe omenjenih osebnih podatkov je v skladu s Pravilnikom o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 5 let od zadnjega vpisa podatka v evidenco.

Listine in druga morebitna dokazila, ki jih je posameznik predložil oz. posredoval podjetju kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis, bo podjetje posamezniku vrnilo ob koncu vpisa oziroma jih trajno izbrisalo.

Nadpisane podatke bo družba beležila, hranila in drugače obdelovala na podlagi pogodbe (Splošnih pogojev poslovanja Avtošole Šmarca), v katero z družbo posameznik vstopi, ko potrdi svojo prijavo (t.j. vpis) in izključno za namene vodenja prijave ter izvedbe izbranega tečaja ali druge naročene storitve pri družbi, kar vključuje tudi obdelave v povezavi s komuniciranjem in obračunom storitev. 

Obseg in zahtevo glede beleženja podatkov sicer družbi nalaga tudi veljavna zakonodaja, ki ureja področje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil).

Register kandidatov za voznike

– registrska številka kandidata,

– datum vpisa,

– ime in priimek kandidata,

– naslov in hišna številka,

– kraj in poštna številka,

– datum rojstva,

– EMŠO,

– številka evidenčnega kartona,

– datum izdaje

Osebni podatki posameznika, ki je udeležen v programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil pri podjetjuV skladu s Pravilnikom o usposabljanju kandidatov za voznike motornih se omenjeni podatki trajno hranijo.(Enako kot zgoraj).
Podatki posameznikov, ki so se prijavili na prejemanje komercialnih  elektronskih sporočil podjetja

– Ime in priimek posameznika, 

– elektronski posameznika.,

Osebni podatki posameznika, ki je soglašal s tem, da mu podjetje na njegov elektronski naslov občasno posreduje informacije, nasvete in druge koristne

informacije glede priprave na izpit ter novosti pri Avtošoli Šmarca.

Do odjave od prejemanja elektronske komunikacije, pri čemer je odjavna povezava vsebovana v vsakem elektronskem sporočilu.

*Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tudi tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov našega podjetja: borut.zagar@avtosola-smarca.com. 

Na podlagi pridobljenega soglasja sme podjetje podatke obdelovati (t.j. hraniti in uporabljati v povezavi s sistemom za pošiljanje elektronskih sporočil)  izključno za namene posredovanja informacij, nasvetov in drugih koristnih

informacij glede priprave na izpit ter novosti pri Avtošoli Šmarca

Podatki posameznikov, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto v podjetju.

– Ime in priimek kandidata, 

– elektronski naslov kandidata,

– življenjepis, motivacijsko pismo, podatki o preteklih delovnih izkušnjah oz. drugi podatki, ki so pomembni za izbirni postopek in so kot taki navedeni ob objavi prostega delovnega mesta,

– morebitni osebni podatki, ki so zajeti v email korespondenci s takšnim posameznikom.

Osebni podatki posameznika, ki se prijavlja na prosto delovno mesto v podjetju. Do zaključka zaposlitvenega postopka, v kolikor podjetje ni od posameznika pridobilo izrecnega soglasja za daljšo hrambo podatkov. Na podlagi pogajanj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi sme podjetje podatke obdelovati (t.j. zbirati, hraniti za čas izbirnega postopka, pregledovati, strukturirati) in  drugače uporabljati izključno za namene zaposlitvenega postopka (npr. evalvacije referenc posameznika in komuniciranje z njim o poteku zaposlitvenega postopka, pregled javno dostopnih podatkov o posamezniku, ipd.).

*Podjetje si v določenih primerih, ki so osnovani na legitimnih interesih podjetja, pritdžuje pravico, da določene podatke hrani dlje od nadpisanih rokov (npr. v primeru nastanka civilnega spora v povezavi s pogodbo), pri čemer bo v vseh takih primerih hrambo podatkov omejilo na tiste podatke, ki so nujni za zasledovanje takšnega legitimnega interesa. Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov našega podjetja: borut.zagar@avtosola-smarca.com. 

** V zvezi z nadpisanimi nameni (npr. hramba podatkov) so podatki lahko posredovani v obdelavo pogodbenim partnerjem podjetja (podobdelovalcem), ki so navedeni v poglavju 3.3. tega obvestila.  Podobdelovalci lahko podatke obdelujejo zgolj v povezavi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene in so v direktni povezavi z zasledovanimi nameni. 

1.2 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko leži v izpolnjevanju sklenjene pogodbe oziroma pogajanjih za sklenitev pogodbe

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (npr. pogodbe o nakupu tečaja preko spleta oziroma druge pogodbe, ki terja obdelavo osebnih podatkov za njeno vodenje/izvršitev) oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe (npr. kadar se posameznik obrne na naše podjetje preko naših uradnih komunikacijskih kanalov in želi pridobiti več informacij o naših storitvah). 

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti oziroma kot del pogajanj za sklenitev pogodbe, pri čemer za nadpisane obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vaše izrecne privolitve.

Če v določenih primerih obdelav osebnih podatkov, ki temeljijo na našem pogodbenem razmerju z vami, podatkov ne boste zagotovili, to načeloma ne bo imelo posledic za vas. Takšna situacija pa lahko oteži ali celo onemogoči naše sodelovanje (npr. podjetje ne sme skleniti pogodbe za dobavo blaga/storitev, v kolikor ji ne zaupate podatkov za izstavitev in davčno potrditev računa), pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno oziroma naknadno obveščeni.

1.3. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je lahko tudi zakon

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

– v primeru izpolnitve vpisnega lista oziroma usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil),

– kadar podjetju inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu ta skladno z zakonom zaupa osebne podatke določene stranke / uporabnika storitve / obiskovalca spletnega mesta (npr. v kontekstu izvajanja inšpekcijskega nadzora po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),

kadar podjetje obdeluje osebne podatke stranke, ki ji je izdalo račun, podjetje ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije s preteklimi strankami, pri čemer lahko v takšnih primerih obdelujemo predvsem kontaktne podatke kontaktne osebe pretekle stranke (npr. ime, priimek, elektronski naslov) za namene pošiljanja prilagojenih oglasnih sporočil. Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da zadevni posameznik sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu ozirom tako, da nas v zvezi s tem kontaktira na naslovu borut.zagar@avtosola-smarca.com. 

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja

Določene osebne podatke smemo obdelovati tudi za namene zavarovanja naših lastnih legitimnih interesov. Za take primer gre recimo takrat, kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna z vidika kazenskih postopkov ali civilnih postopkov (npr. kadar bi morali bazo podatkov predložiti kot dokaz v kazenskem ali civilnem postopku, sicer bi podjetje utrpelo kazen ali nastanek hujše in nepopravljive škode), pri čemer bomo v takšnih primerih vselej obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje takšnih legitimnih ciljev.

Podjetje sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda življenjska nevarnost).

1.5. Na podlagi pridobljenega soglasja

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov. 

Kljub temu lahko v podjetju vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve (t.j. soglasja). Kot izrecna privolitev posameznika se šteje njegova prostovoljna izjava volje s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, (npr. soglašanje k prejemanju naših oglaševalskih sporočil), pri čemer v tovrstnih primerih obdelujemo tiste podatke, kjer je v tabeli iz točke 1 navedeno soglasje.

Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v vsake takšnem elektronskem sporočilu, oziroma tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu  borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Na podlagi vašega soglasja pa se lahko vrši tudi naše spletno oglaševanje, v kolikor ste ob obisku naše spletne strani soglašali z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov in sledilnih pikslov naših oglaševalskih partnerjev (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.).Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki«.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, t.j. tako da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslovu borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve vršila do trenutka preklica.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelavo osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin. 

Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se praviloma hranijo vse dokler je to potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, na to pa pa so izbrisani.

Obdobje hrambe posameznih podatkov je natančneje opredeljeno v tabeli v poglavju 1.

Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil podjetju nalaga, da podatke vpisanih posameznikov hrani 5 let od zadnjega vpisa podatka v evidenco, podatke kandidatov pa mora družba v skladu s tem pravilnikom trajno hraniti.

Listine in druga morebitna dokazila, ki jih je posameznik predložil oz. posredoval družbi kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis, bo družba posamezniku vrnila ob koncu vpisa oziroma jih trajno izbrisala.

Podjetje sme podatke hraniti običajno še 15 dni po izbrisu posameznega podatka oz. ukinitvi glavnega uporabniškega računa, da lahko v tem obdobju izvede uničevanje shranjenih podatkov z vseh nosilcev podatkov in strežnikov.

Izbris podatkov lahko posameznik vselej zahteva tako, da svojo zahtevo pošlje na uradni elektronski naslov podjetja: borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Kdo v podjetju in izven njega obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

3.1. Določeni zaposleni v podjetju

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so denimo pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, itd.). V določenih primerih je podjetje primorano podatke posredovati tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon oziroma pravno upravičenje tretje osebe.

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju lahko tudi zaposlene osebe pogodbenih obdelovalcev podjetja, ki lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

  • osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (vzdrževalci IT sistemov., razvoj programske kode, zunanji učitelji vožnje, zunanji izvajalci tečajev, ipd.),
  • ponudnik gostovanja (glej poglavje 3.4.).

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev podjetja nam lahko pišete na naslov borut.zagar@avtosola-smarca.com.

3.4. Ponudnik gostovanja

Gostovanje našega storitve in shranjevanje podatkov, ki so vsebovani v njej, nudi pogodbeni obdelovalec iz Republike Slovenije, pri čemer se strežniki prav tako nahajajo v Republiki Sloveniji.

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije in ukrepi za zaščito prenesenih podatkov

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (t.j. izven območja Evropske unije, Islandije, Norveške in Liechtensteina, torej EGP) in v mednarodne organizacije. 

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih podatkov lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete na elektronski naslov: borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Obdelava in zaščita posebnih vrst osebnih podatkov

V zvezi z našimi storitvami ne obdelujemo posebnih osebnih podatkov (t.j. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genski podatki oz. biometrični podatki, podatki v zvezi z zdravjem oz. podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo).

V kolikor se bo podjetje seznanilo z nastankom situacije, v kateri bi ji bili takšni podatki razkriti, bo glede prejetih podatkov poskrbljeno za zaščito oziroma drugo primerno postopanje.

Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s tem obvestilom o obdelavi osebnih podatkov oziroma glede same obdelave vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko kadarkoli in brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Prav tako lahko navedeni naslov uporabljate tudi za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in uredbo GDPR. 

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam uredba GDPR nudi možnost, da sledeče pravice uveljavljate pri našem podjetju:

5.1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen uredbe GDPR)

Imate pravico, da pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, zahtevate dostop do zadevnih osebnih podatkov skupaj z informacijami iz 1. odstavka 15. člena uredbe GDPR.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46. členom uredbe GDPR glede takega prenosa.

V kolikor to zahtevate, vam mora biti prav tako zagotovljena kopija osebnih podatkov, ki se v zvezi z vami obdelujejo. Za dodatne zahtevane kopije se vam lahko zaračuna plačilo razumne pristojbino ob upoštevanju nastalih stroškov. 

Kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vašo zahtevo predložite s pomočjo elektronskih sredstev, in v kolikor ne zahtevate drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljena.

5.2. Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate tudi pravico doseči, da se v zvezi z vami brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočni osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

5.3. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) (17. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo vaši osebni podatki. Naše podjetje pa bo primorano osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati tudi takrat, kadar bo veljal eden od naslednjih razlogov:

a)

osebni podatki ne bodo več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

b)

če se je obdelava osebnih podatkov vršila na podlagi vaše privolitve, ki ste jo preklicali;

c)

če ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, 

d)

če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;

e)

če je osebne podatke potrebno izbrisati zaradi izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom Republike Slovenije, 

f)

če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe (ki je bila ponujena osebi, ki je mlajša od 15 let in glede tega ni soglašal skrbnik take osebe).

5.4. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej 1. točko tega obvestila), imate pravico, da to svojo privolitev (t.j. soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktirate na naslovu borut.zagar@avtosola-smarca.com.

5.5. Pravica do omejitve obdelave (18. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

a)

kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b)

kadar je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujetet izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

c)

kadar naročnik osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

d)

kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložite ugovor v zvezi z obdelavo  in dokler se ne preveri, ali zakoniti podjetja prevladajo nad vašimi razlogi (t.j. razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije oziroma Republike Slovenije.

Kadar se doseže omejitev obdelave, podjetje pred preklicom omejitve obdelave o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, in sicer kadar:

  1. a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
  1. b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

5.7. Pravica do ugovora obdelavi (21. člen uredbe GDPR)

Kot  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate na podlagi razlogov, ki so povezani z vašim posebnim položajem pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene družbi, oziroma kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Navedeno prav tako velja za oblikovanje profilov v takih primerih obdelav. 

V primeru vašega ugovora bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če bo uspel dokazati nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami vas kot posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma bo obdelava potrebna zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Kadar posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

V okviru uporabe storitev informacijske družbe lahko kot posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki uveljavljate pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki jo v zvezi z vami vrši naše podjetje krši predpise o varstvu osebnih podatkov, lahko brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela, oziroma v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec):

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov

Obdelave, ki jih vrši naše podjetje ne vključujejo avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov na podlagi vaših osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 15 let 

Podjetje je razvoj in delovanje svojih storitve usmerilo v zbiranje osebnih podatkov oseb, ki so starejše od 15 let. V primerih, ko bi se storitev podjetja posluževala mlajša oseba, bo podjetje pridobilo soglasje starša oz. skrbnika takšne osebe. 

V kolikor bo podjetje samo naknadno ugotovilo, da se v povezavi s storitvijo obdelujejo osebni podatki osebe, ki je mlajša od 15 let pa njen starš oz. skrbnik s tem ni soglašal, bo naredilo vse, kar je potrebno, da se vsi zajeti osebni podatki zbrišejo.

Na na naslov borut.zagar@avtosola-smarca.com lahko nadpisane osebe oz. njihovi starši ali skrbniki kadarkoli posredujejo svoje zahteve za izbris zadevnih podatkov.

Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

Glede obdelave vaših osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate na elektronskem naslovu: borut.zagar@avtosola-smarca.com.

Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavila različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zahteve pa podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

Verzija in datum zadnje posodobitve tega obvestila

Besedilo tega obvestilo predstavlja verzijo 1.0 tega dokumenta. To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 20. 3. 2023. 

Bortan Žagar & co. Avtošola Šmarca, d.o.o.